Để các kế hoạch chiến lược, kế hoạch hằng năm, ngắn hạn, dài hạn của Trường ĐHQB được xây dựng, triển khai và đánh giá một cách đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác quản trị chiến lược, Nhà trường ban hành văn bản Hướng dẫn số 2324/HD-ĐHQB ngày 20/12/2019 hướng dẫn quy trình xây dựng, triển khai và theo dõi việc thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hằng năm, ngắn hạn, dài hạn.

Đính kèm file văn bản:  Hướng dẫn số 2324/HD-ĐHQB về Quy trình XD các KH