Thực hiện Công văn số 1931/HĐPH  ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 8/2020 như sau:

1. Đối tượng và hình thức

a) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên;

b) Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

– Đối với viên chức, giảng viên, nhân viên: đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hằng tháng của đơn vị theo mô hình “Ngày Pháp luật”; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram,…).

– Đối với sinh viên: Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hằng tháng, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật; sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram,…).

Lưu ý: Việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL hằng tháng phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị để làm minh chứng cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Nội dung

a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật sau:

– Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, viên chức, giảng viên, người lao động và người học những nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Trong đó chú trọng tuyên truyền các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

– Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND  tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

– Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

b) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Trường gồm:

– Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động những nội dung cơ bản của Nghị định số 58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có  hiệu lực từ ngày 15/7/2020);

– Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 11/9/2020 thay thế Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính nghiên cứu, tham mưu cho Nhà trường ban hành văn bản thay thế Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường ĐHQB cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định mới.

c) Tích cực tuyên truyền, phát động và tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.

d) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại trong đó có Bản tin tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành cấp phát.

e) Các văn bản pháp luật và Quy chế, Quy định của Trường được đăng tải tại địa chỉ: https://vanban.quangbinhuni.edu.vn/ (Vào Mục VĂN BẢN ở phía phải Website Trường à chọn Tiểu mục hiển thị gồm: Luật, nghị định; văn bản cấp Bộ; văn bản cấp Tỉnh; văn bản cấp Trường hoặc phổ biến GD pháp luật, tương ứng với tên loại văn bản để dowload tài liệu).

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Thanh tra – Pháp chế để được hướng dẫn./.

Tệp văn bản đính kèm:Công văn số 1042/ĐHQB-TTrPC