Thực hiện Công văn số 1755/HĐPH  ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7 năm 2020 như sau:

1. Đối tượng và hình thức

a) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên;

b) Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

– Đối với viên chức, giảng viên, nhân viên: đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hằng tháng của đơn vị theo mô hình “Ngày Pháp luật”;

– Đối với sinh viên: Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hằng tháng, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật hoặc các hình thức phù hợp khác.

Lưu ý: Việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL hằng tháng phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị để làm minh chứng cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Nội dung

a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật sau:

– Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, viên chức, giảng viên, người lao động và người học những nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

– Tuyên truyền Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

– Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Tuyên truyền nội dung, kết quả của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó tập trung tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; tuyên truyền rộng rãi các nội dung quan trọng trước, trong và sau kỳ họp; phản ánh hoạt động của HĐND tỉnh; những đề xuất, kỳ vọng của cử tri tới kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa XVII.

– Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, tích cực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” theo Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 30/6/2020 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020.

b) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Trường gồm:

– Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động những nội dung cơ bản của Nghị định số 58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có  hiệu lực từ ngày 15/7/2020);

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; phổ biến, quán triệt Luật cùng các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động và người học.

c) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại trong đó có Bản tin tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành cấp phát.

d) Các văn bản pháp luật và Quy chế, Quy định của Trường được đăng tải tại địa chỉ: https://vanban.quangbinhuni.edu.vn/ (Vào Mục VĂN BẢN ở phía phải Website Trường à chọn Tiểu mục hiển thị gồm: Luật, nghị định; văn bản cấp Bộ; văn bản cấp Tỉnh; văn bản cấp Trường hoặc phổ biến GD pháp luật, tương ứng với tên loại văn bản để dowload tài liệu).

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Thanh tra – Pháp chế để được hướng dẫn./.

Tệp văn bản đính kèm:Công văn số 846/ĐHQB-TTrPC