Thực hiện Công văn số 1259/HĐPH  ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 5 năm 2020 như sau:

1. Đối tượng và hình thức

a) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên;

b) Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

– Đối với viên chức, giảng viên, nhân viên: đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hằng tháng của đơn vị theo mô hình “Ngày Pháp luật”;

– Đối với sinh viên: Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hằng tháng, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật hoặc các hình thức phù hợp khác.

Lưu ý: Việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL hằng tháng phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị để làm minh chứng cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Nội dung

a) Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động viên chức, giảng viên, người học tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đặc biệt là Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 687/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ “Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19” và Thông báo số 2328-TB/TU ngày 17/4/2020 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về một số quy định để tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật sau:

– Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Dược năm 2016, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Trong đó chú trọng các quy định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19 nói chung và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh này nói riêng.

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Kế hoạch số 465/KH-ĐHQB ngày 22/3/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn, Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị…;

– Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Trường gồm:

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 15/02/2020); Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

c) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại trong đó có Bản tin tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành cấp phát.

d) Các văn bản pháp luật và Quy chế, Quy định của Trường được đăng tải tại địa chỉ: https://vanban.quangbinhuni.edu.vn/ (Vào Mục VĂN BẢN ở phía phải Website Trường à chọn Tiểu mục hiển thị gồm: Luật, nghị định; văn bản cấp Bộ; văn bản cấp Tỉnh; văn bản cấp Trường hoặc phổ biến GD pháp luật, tương ứng với tên loại văn bản để dowload tài liệu).

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Thanh tra – Pháp chế để được hướng dẫn./.

Tệp văn bản đính kèm: Công văn số 480/ĐHQB-TTrPC