Thực hiện Công văn số 3368/HĐPH ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12/2019, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 12/2019 như sau:

1. Đối tượng và hình thức

a) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên;

b) Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

– Đối với viên chức, giảng viên, nhân viên: Đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hằng tháng của đơn vị theo mô hình “Ngày Pháp luật”;

– Đối với sinh viên: Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hằng tháng, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật hoặc các hình thức phù hợp khác.

(Việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL hằng tháng phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị để làm minh chứng cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị).

2. Nội dung

a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, khóa XIV và các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

– Các Luật gồm: Bộ luật Lao động 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019; Luật Thư viện 2019; Luật Dân quân tự vệ 2019; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019; Luật Chứng khoán 2019; Luật Lực lượng dự bị động viên 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019;

– Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Trường gồm:

+ Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2018/QĐ0BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020);

+  Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thông giáo dục quốc dân (Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020);

Giao cho Phòng ĐBCLGD rà soát nội dung cần sửa đổi, bổ sung để tham mưu cho Nhà trường ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHQB cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

+ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình (Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2019);

Giao cho Phòng Tổ chức – Hành chính rà soát nội dung cần sửa đổi, bổ sung để tham mưu cho Nhà trường ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường ĐHQB cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định mới.

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 2 Công văn số 2000/ĐHQB-TTrPC ngày 01/11/2019 của Trường ĐHQB.

c) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước theo Kế hoạch số 1016/KH-ĐHQB ngày 13/6/2019; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Kế hoạch số 465/KH-ĐHQB ngày 22/3/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn, Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị…

d) Quán triệt, phổ biến Quy định do Hiệu trưởng ban hành gồm:

– Quyết định số 1670/QĐ-ĐHQB ngày 26/9/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành Quy định về tổ chức và tham dự Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài;

– Quyết định số 2081/QĐ-ĐHQB ngày 15/11/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành Quy định công tác kiểm tra và thi kết thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHQB.

đ) Quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

e) Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” và Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (theo địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/) mục Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức.

g) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành cấp phát.

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra – Pháp chế để được hướng dẫn./.

Tệp văn bản đính kèm: Công văn số 2219/ĐHQB-TTrPC