Thực hiện Công văn số 2797/HĐPH ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11/2019, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2019 như sau:

1. Đối tượng và hình thức

a) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên;

b) Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

– Đối với viên chức, giảng viên, nhân viên: Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hằng tháng của đơn vị theo mô hình “Ngày Pháp luật”;

– Đối với sinh viên: Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật hoặc các hình thức phù hợp khác.

2. Nội dung

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật:

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019);

– Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020);

– Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020);

– Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (Có hiệu lực từ ngày 01/11/2019; các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 3 có hiệu lực từ ngày 14/01/2019).

(Các Luật và Tài liệu giới thiệu Luật được đăng tải tại địa chỉ: https://vanban.quangbinhuni.edu.vn/category/van-ban/pho-bien-gd-phap-luat/ (Vào Mục VĂN BẢN ở phía phải Website Trường, chọm mục PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT để dowload tài liệu).

b) Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1542/KH-ĐHQB ngày 06/9/2019 của Trường ĐHQB về tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCNVN” năm 2019;

– Khoa Luật chủ trì tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật theo kế hoạch.

c) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước theo Kế hoạch số 1016/KH-ĐHQB ngày 13/6/2019; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Kế hoạch số 465/KH-ĐHQB ngày 22/3/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn, Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị…

d) Quán triệt, phổ biến Quy định do Hiệu trưởng ban hành gồm:

– Quyết định số 1856/QĐ-ĐHQB ngày 21/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHQB;

– Quyết định số 1909/QĐ-ĐHQB ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học của Trường ĐHQB.

đ) Quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật, các văn bản hành chính khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

e) Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (theo địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/) mục Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức qua đường link sau: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

g) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành cấp phát.

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra – Pháp chế để được hướng dẫn./.

Tệp văn bản đính kèm: Công văn hướng dẫn TTPBGDPL. T11