Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020, Nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Giao cho Khoa GDTC-QP chủ trì góp ý dự thảo Thông tư đến toàn thể viên chức, giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị quản lý.

File dự thảo Thông tư:  DT Thong tu sdbs Chuong trinh GDQP