Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai góp ý dự thảo Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học đến toàn thể viên chức, giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị quản lý.

File dự thảo Thông tư: Du thao thong tu Quy dinh ND chinh ghi tren VB