Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai góp ý dự thảo Thông tư này đến toàn thể viên chức, giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị quản lý.

Giao cho Phòng Công tác sinh viên chủ trì góp ý chuyên sâu nội dung của Dự thảo Thông tư

File dự thảo Thông tư: Dự thảo 2 Thông tư QCHSSV