Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các Dự thảo Thông tư nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản, gồm:

  1. Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học”;
  2. Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông”;

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 của Trường Đại học Quảng Bình; đồng thời nhằm phát huy quyền dân chủ của mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức trong việc đưa ra ý kiến của mình đối với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức đối với Dự thảo nói trên.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai lấy ý kiến góp ý đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên thuộc đơn vị quản lý và gửi báo cáo góp ý của đơn vị về Nhà trường (qua Phòng Thanh tra – Pháp chế) trước ngày 16/10/2020.

Giao Phòng Đào tạo, Khoa Sư phạm góp ý chuyên môn sâu.

Đính kèm file dự thảo văn bản:

Du thao Thong tu NVSP Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Du thaoThong tu NVSP Tiểu học