Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Dự thảo “Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 của Trường Đại học Quảng Bình; đồng thời nhằm phát huy quyền dân chủ của mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức trong việc đưa ra ý kiến của mình đối với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức đối với Dự thảo “Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai lấy ý kiến góp ý đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên thuộc đơn vị quản lý.

Giao Phòng Đào tạo góp ý chuyên môn sâu và gửi báo cáo góp ý theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

Đính kèm Dự thảo văn bản:  Du thao 2. Quy che dao tao trinh do thac si