Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Dự thảo  Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 của Trường Đại học Quảng Bình; đồng thời nhằm phát huy quyền dân chủ của mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức trong việc đưa ra ý kiến của mình đối với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức đối với Dự thảo nói trên.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai lấy ý kiến góp ý đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên thuộc đơn vị quản lý và gửi báo cáo góp ý của đơn vị  về Nhà trường (qua Phòng Thanh tra – Pháp chế) trước ngày 16/10/2020.

Giao Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế góp ý chuyên môn sâu.

Đính kèm file dự thảo văn bản: Du thao 2 NĐ của BGDĐT-Bộ LĐTBXH quy định việc công dân VN ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu KH và trao đổi học thuật