Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các Dự thảo Thông tư nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản, gồm: Dự thảo “Thông tư…

0 comments

Dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Dự thảo “Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của…

0 comments

Dự thảo Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Dự thảo  “Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý…

0 comments

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Dự thảo “Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục…

0 comments

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức,…

0 comments

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 8/2020

Thực hiện Công văn số 1931/HĐPH  ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung…

0 comments

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2020

Thực hiện Công văn số 1755/HĐPH  ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung…

0 comments

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2020

Thực hiện Công văn số 1479/HĐPH  ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung…

0 comments

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 5/2020

Thực hiện Công văn số 1259/HĐPH  ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung…

0 comments

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 4/2020

Thực hiện Công văn số 964/HĐPH  ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm…

0 comments