Tin mới

Posted in Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 4 và tháng 5/2019

Ngày 11/4/2019, Trường ĐHQB ban hành Công văn số 607/ĐHQB-TTrPC về việc hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 4 và tháng…

Continue Reading
Posted in Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 01 và tháng 02/2019

Ngày 10/01/2019, Trường ĐHQB ban hành Công văn số 57/ĐHQB-TTrPC về việc hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 01 và tháng 02/2019….

Continue Reading
Posted in Luật, Nghị định

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa…

Continue Reading
Posted in Luật, Nghị định

Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01…

Continue Reading
Posted in Văn bản cấp Tỉnh

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH Số: 07/2017/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Bình, ngày…

Continue Reading
Posted in Văn bản cấp Tỉnh

Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ…

Continue Reading
Posted in Văn bản cấp Tỉnh

Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Quyết định QD-40-2015-UBND.Quy che khen thuong có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định…

Continue Reading
Posted in Văn bản cấp Bộ

Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:08/2018/TT-BGDĐT Hà…

Continue Reading
Posted in Văn bản cấp Bộ

Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm.

Thong tu so 15-2018-TT-BGDĐT-27-7-2018 có hiệu lực từ ngày 11/9/2018. Thông tư này quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử,…

Continue Reading
Posted in Phổ biến GD pháp luật

Việt Nam thăng hạng khá mạnh về thượng tôn pháp luật

Theo một xếp hạng được công bố năm 2016, Việt Nam xếp hạng 67/113 thế giới về thượng tôn pháp luật và có sự thăng…

Continue Reading